Úvodní stránka//Naše služby // Realitní slovník

Realitní slovník

Anuita

pravidelná splátka k úhradě dlouhodobého dluhu, skládající se z pevně stanovené vlastní splátky dluhu a úroků; mění se pouze její vnitřní struktura a v průběhu splácení klesá v anuitní splátce podíl úhrady úroků a roste podíl úhrady jistiny. U družstevních bytů je to částka na splácení nízkoprocentního úvěru, který družstvo splácí při výstavbě nebo odkupu domu.

Budova

nadzemní stavba, spojená se zemí pevným základem, která musí mít nejméně dva uzavřené samostatné užitkové prostory (s výjimkou hal), je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Za budovu lze rozhodnutím vlastníka považovat také sekce se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit samostatně základní funkci budovy.

Budova rozestavěná

budova alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční. U typu budovy, kde se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, pokud na ni dosud nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Byt

místnost nebo soubor místností splňující svým stavebním, technickým a funkčním uspořádáním požadavky na trvalé bydlení, který je podle rozhodnutí stavebního úřadu určen k bydlení.

Cena tržní

tržní cena se tvoří až při konkrétním prodeji resp. Koupi a může se od zjištěné hodnoty i výrazně odlišovat. Není možno ji přesně stanovit.

Číslo evidenční

číslo, kterým se označují budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem (zahradní domky, rekreační objekty apod.).

Číslo orientační

číslo domu usnadňující orientaci v ulici apod. (modré číslo).

Číslo popisné

číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, která je oddělena od jiné budovy. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným (červené číslo).

Číslo listu vlastnictví

číslo, pod kterým je vlastník (list vlastnictví) v rámci katastrálního území zapsán v souboru popisných informací katastru nemovitostí.

Dluhopis

cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto dokumentu nebo cenný papír, s nimž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy tyto závazky splnit. Dluhopisy, s výjimkou státních dluhopisů, se vydávají na základě státního povolení.

Dokumentace, územně plánovací

jeden ze základních nástrojů územního plánování, podle kterého se komplexně řeší funkční využití území a stanoví se zásady její organizace; věcně a časově koordinuje výstavbu s jiné činnosti, které ovlivňují vývoj území. Tvoří ji územní prognóza, územní plán, územní projekt.

Dražba

veřejný prodej, při němž se nabízí věc ke koupi většímu počtu osob. Tato věc je prodána udělením příklepu tomu, kdo nabídne více, jestliže se součastně zaváže, že splní podmínky pro tento prodej stanovené.

Druhy pozemků

zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy, zahrady, orné půdy, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé travní porosty (louky a pastviny), zemědělské pozemky, lesní pozemky, vodní plochy.

Družstevní byt

byt, který je ve vlastnictví družstva, ke kterému má člen družstva v rámci práv a povinností spojených s členstvím v družstvu právo nájmu.

Fixní úroková sazba

sazba stanovená jako neměnná během celého úvěrového vztahu nebo na předem dohodnutý časový úsek (většinou na 1, 3, 5 nebo 10 let).

Fond oprav

Fond oprav je tvořen měsíčně vlastníky bytových jednotek, a to příspěvky dle výše podílu vlastníka bytové jednotky na společných prostorách domu. Tato výše podílu je uvedena jednak v Prohlášení vlastníka a jednak ve výpisu Listu vlastnictví místně příslušného Katastrálního úřadu. Zpravidla se fond oprav tvoří dle celkové plochy dané bytové jednotky, neboť i výše uvedený podíl je sestaven dle tohoto ukazatele. Fond oprav je určen k údržbě a opravám společných částí domu, většinou jsou z něj hrazeny i jiné poplatky, jako např. daně z nemovitosti, pojištění budov a jiné poplatky, jejichž podíl nebo rozúčtování je prováděno stejným způsobem jako tvorba fondu oprav.

Geometrický plán

technický podklad a neoddělitelná součást listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.

Hranice pozemku

Čára oddělující pozemky různých správních celků, územně technických jednotek, vlastníků, uživatelů nebo pozemky různých kultur a jednotlivé parcely.

Inženýrská síť

Potrubní a kabelové energetické nebo spojovací vedení (elektrické kabely, telefonní kabely, vodovodní, kanalizační, plynové potrubí apod.).

Katastrální mapa

polohopisná mapa velkého měřítka (do 1:5 000 včetně) s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí. Budovy se v katastrální mapě zobrazují průnikem nebo průmětem svého vnějšího obvodu, pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic a označují se parcelními čísly. Katastrální mapy jsou vyhotovené buď v dekadickém měřítku nebo digitálně.

Katastrální úřad

Orgán státní správy na úseku katastru nemovitostí s okresní působností podle zákona č.359/1992 Sb. O orgánech zeměměřičství a katastru. Zejména vykonávají státní správu katastru nemovitostí ČR, správu zhušťovacích bodů a bodů podrobného polohového a výškového bodového pole, projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí ČR, schvalují změny katastrálních hranic atd.

Katastrální území

místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí.

Katastr nemovitostí

Soupis s popis nemovitostí, jejich geometrické zobrazení na mapách s vyjádřením užívacích a vlastnických vztahů, který je příslušný vždy k jednomu katastrálnímu území.

Kolaudační rozhodnutí

rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se na žádost stavebníka legalizuje existence stavby a způsobu jejího využití v souladu se stavebním povolením.

Kupní smlouva

smlouva mezi prodávajícím a kupujícím za účelem koupě. Musí mít u nemovitostí písemnou formu a musí obsahovat identifikaci prodávajícího, kupujícího, předmět koupě a kupní cenu.

List vlastnictví

veřejná listina, vydaná katastrálním úřadem, která osvědčuje (vedle kupní smlouvy) vlastnictví k nemovitosti. Na této listině jsou zapsány údaje např. katastrální území, část obce, katastrální úřad, vlastník nemovitosti, číslo popisné popř. evidenční stavby, parcelní číslo pozemku, druh pozemku atd. Jsou zde i další údaje důležité pro vlastnictví nemovitosti, zejména o věcných břemenech a dalších omezeních vlastnických práv a o nabývacích titulech k nemovitosti.

Mezonet

název pro byt ve dvou a více úrovních.

Nabývací titul

listina, na základě které osoba nabyla vlastnické právo k nemovitosti (kupní smlouva, smlouva o převodu, dědická smlouva, darovací smlouva atd.)

Nájemné

násobek započitatelné podlahové plochy a ceny za 1 m2 plochy v daném místě (obci) ke dni ocenění pro příslušnou kategorii bytu.

Nájemní smlouva

smlouva, kterou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji ve sjednané době užíval.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

žádost prodávajícího a kupujícího, převádějícího a nabyvatele, směřovaná katastrálnímu úřadu, aby na základě uzavřené smlouvy zahájil řízení o povolení zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí.

Nebytový prostor

místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu.

Nemovitost

pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem (Občanský zákoník). Předmětem katastru nemovitostí jsou všechny pozemky, vybrané nadzemní budovy spojené se zemí pevným základem a byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona o vlastnictví bytů.

Oceňování pozemků

Zjišťování jakosti půdy všech pozemků podle celostátních zásad a jejich zařazování do jakostních tříd.

Ohlašování změn

Činnost, jejímž cílem je ohlásit orgánu státní správy na úseku KN změny údajů katastru.

Parcela

ohraničení pozemku a celkový obraz, který je geometricky a polohově vymezen a označen parcelním číslem.

Parcela stavební

Stavební parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemkovou parcelou je pozemek, který není stavební parcelou.

Typ parcely

KN - parcela katastru nemovitostí
ZE - parcela ve zjednodušené evidenci
Parcela ve zjednodušené evidenci může být původem z evidence nemovitostí, pozemkového katastru nebo z grafického přídělu.

Plomba

zapsané právní vztahy a další práva uvedená na listu vlastnictví jsou dotčeny změnou právních vztahů, jsou vyznačeny písmenem "P" před označením nemovitosti v oddíle BLV.

Podílové spoluvlastnictví

více vlastníků nemovitosti, kde každý z nich má ideální podíl.

Podnájem

na základě podnájemní smlouvy a se souhlasem pronajímatele nájemce přenechává za úplatu podnájemci bytovou jednotku, nebytovou jednotku či nemovitost do užívání (např. družstevní byt).

Pozemek

je individualizovaná část zemského povrchu, bez ohledu na substrát (zemědělská půda, zastavěná plocha, vodní toky apod.) a je to část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo katastrálního území, hranicí vlastnickou, držby, druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemku.

Prohlášení vlastníka

jednostranný právní úkon vlastníka domu, vložený do katastru nemovitostí, kterým se v domě vyčleňují jednotky podle zák. č. 72/1994 Sb (zákon o vlastnictví bytů).

Pronájem

na základě nájemní smlouvy pronajímatel přenechává za úplatu nájemci bytovou jednotku, nebytovou jednotku či nemovitost do užívání (např. byt v osobním vlastnictví).

Půda nezemědělská

půda využívaná k nezemědělským účelům, svým složením nevhodná k obdělávání (lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy).

Společné části domu

Mezi společné části domu patří zejména:veškeré svislé rozvody,vody,odpadu,plynu,elektrické energie,STA,obvodový plášť budovy,fasáda,střecha, další společné prostory - chodby, schodiště, sklepní prostory, sušárna,mandlovna, prádelna.

Společné jmění manželů (SJM)

majetek nabytý některým z manželů za trvání manželství, který manželé vlastní každý jednou polovinou, s výjimkou majetku získaného dědictvím, darem, z restitucí, věci osobní povahy nebo majetek nabytý jedním z manželů v součinnosti se smluvním ujednáním sepsaným mezi manželi, který upravuje práva k majetku nabytého za trvání manželství a tento majetek je považován za majetek náležející do výlučného vlastnictví jednoho z manželů.

Stavba

Za stavbu se považují veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel či dobu trvání. Stavby mohou být:
a) trvalé, b) dočasné, u nichž se předem omezí doba jejich trvání.

Stavební povolení

Kladný výsledek správního řízení (stavebního řízení) stavebního úřadu. Stavební povolení je podle stavebního zákona nezbytnou podmínkou k započetí stavební činnosti. Stavebnímu řízení předchází územní řízení stavebního úřadu.

Stavební řízení

Správní řízení stavebního úřadu, ve kterém tento úřad podle stavebního zákona rozhoduje o stavebním povolení. Stavebnímu řízení předchází územní řízení.

Územní plán

Stavebním zákonem určená dokumentace o území obce nebo území velkého územního celku určená k správě a rozvoji území.

Územní rozhodnutí

Rozhodnutí stavebního úřadu v územním řízení podle stavebního zákona.

Věcné břemeno

omezuje práva vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat.

Vklad

druh zápisu práva k nemovitosti, na základě rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu práva, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti, která je předmětem evidování v katastru nemovitostí.

Vlastník nemovitosti

Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost a může toto vlastnictví doložit výpisem z listu vlastnictví katastru nemovitostí.

Výmaz práva z katastru nemovitostí

Právní úkon, kterým se zákonným způsobem legalizuje zánik věcného práva konkrétní osoby nebo osob ke konkrétní nemovitosti.

Výměra parcel

je plošný obsah průmětu hranic pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách. Výměra parcely není závazným údajem katastru nemovitostí pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí a její velikost vyplývá z geometrického určení pozemku. Zpřesněním výměry parcely nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku. Výměra parcely se určuje na celé čtvereční metry a povoleným násobkem je hektar.

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis údajů z katastru nemovitosti, a to výpis z údajů o konkrétní nemovitosti ( nemovitostech) nebo údajů z konkrétního listu vlastnictví konkrétního katastrálního území. Výpis označený kolkem mimo jiné dokládá vlastnictví a obdobná věcné práva k nemovitostem (věcné břemeno, zástavní a podzástavní právo) při řízení před státními a územními orgány a soudy.

Zástavní právo

vzniká na základě smlouvy a slouží k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru). V případě nesplnění podmínek vyplývajících ze smlouvy (např. splátky) je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení z věci zastavené (např. nemovitosti).

Zjednodušená evidence parcel

je evidence zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví osob, jejichž hranice v terénu nejsou znatelné, protože tyto pozemky byly např. sloučeny do velkých půdních celků. Tato evidence je vedena v rámci katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem s využitím dokumentace bývalého pozemkového katastru, pozemkové knihy, přídělového řízení atd.

Způsob ochrany nemovitostí

popis, kterým se v katastru nemovitostí vyjadřuje u jednotlivých nemovitostí ochrana (přírodní léčebné lázně, léčivé zdroje, památkově chráněné nemovitosti, památkové zóny, pozemky určené k plnění funkce lesa, vodní díla a vodní zdroje atd.).

Způsob využití nemovitosti

popis, kterým se v katastru nemovitostí vyjadřuje podrobnější způsob využívání jednotlivých druhů pozemků, budov a jednotek.

Vašstav Reality

je ryze česká realitní kancelář, která kompletně zajišťuje prodeje a pronájmy bytů, domů, pozemků, komerčních a rekreačních objektů v Brně a okolí. Díky dlouholetým zkušenostem a praxi na realitním trhu poskytujeme profesionální služby na vysoké úrovni...

Více informací naleznete zde

Hotel Iris

Hotel Iris

Vašstav

Vašstav s.r.o.